Danefæloven

logo

 

Kunstneren bag JORDNÆR er bekendt med loven om Danefæ, og der er derfor taget højde for at, der ikke indgår Danefæ i de smykker, der forefindes på hjemmesiden.

Kunstneren har et godt samarbejde med stedlige museum, og vil altid tage kontakt hertil såfremt der opstår tvivlsspørgsmål.

”Danefæ” er et gammelt dansk ord for ” herreløst gods”, som nævnes første gang i Christian den Femtes Danske lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og i mere end 750 år har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten.

Der skal være tale om en genstand på mere end 100 år, før det kan kategoriseres som Danefæ.

Mønter fra før 1536 kategoriseres som Danefæ.

Guldmønter samt større Sølvmønter fra tiden efter 1536 kategoriseres som Danefæ.

Nedenfor ses et uddrag fra Museumsloven omkring Danefæ.

 

 

Kapitel 9

Danefæ og danekræ

  • 30. Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi.

Stk. 2. Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet.

Stk. 3. Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet.

Stk. 4. Såfremt danefæ findes ved en arkæologisk undersøgelse, der forestås af et statsligt eller statsanerkendt museum eller i øvrigt finansieres helt eller delvis af offentlige midler, udbetales der ikke danefægodtgørelse til finderen. Nationalmuseet kan dog i særlige tilfælde udbetale godtgørelse til ejer eller bruger af det areal, hvor undersøgelsen finder sted.

Stk. 5. Danefæ indgår i Nationalmuseets samlinger og kan af museet deponeres på andre statslige eller statsanerkendte museer efter anmodning fra disse. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed mellem Nationalmuseet og et andet museum om deponering af et nyt danefæfund, træffer kulturministeren afgørelse herom.

 

Eller upload hele danefæ folderen her:

http://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/salgogydelser/dokumenter/danefae_folder.pdf

Se de unikke smykker før dine venner

Facebook